Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Σύμβαση για προμήθεια εντύπων υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου και όπως αναλυτικά περιγράφονται, κατά είδος και ποσότητα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της με αριθ.πρωτ. 5153/16-10-2014 προκήρυξης.

  • Περισσότερα βλ. συνημμένα.
Συνημμένα:ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 14SYMV002513420.pdf