Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Σύμβαση για προμήθεια  αναλωσίμων εκτύπωσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την κάλυψη αναγκών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την υπ'αριθ.πρωτ. 5980/9-12-2014  Προκήρυξη και όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ αυτής.

  • Περισσότερα βλ. συνημμένα.
Συνημμένα:ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 14SYMV002514428.pdf