Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες
  • Σύμβαση για την έκδοση έκδοση και παράδοση στο Πανεπιστήμιο 300  αντιτύπων του βιβλίου «στη μνήμη της Ρένας Σταυρίδη –Πατρικίου» για τις ανάγκες του ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας.
  • Περισσότερα βλ. συνημμένα 
Συνημμένα:ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΜΣ ΤΜ ΠΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 300 ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ 15SYMV002616413.pdf