• Δημοσίευθηκαν οι ακόλουθες τρεις νέες συμβάσεις προμηθειών του Πανεπιστημίου
  1. Σύμβαση παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης σε συνδρομές
  2. Σύμβαση προμήθειας επιστημονικού και συμβατικού εξοπλισμού
  3. Σύμβαση για την έκδοση έκδοση και παράδοση του βιβλίου ΄στη μνήμη της Ρένας Σταυρίδη –Πατρικίου΄