Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, από ιδιωτική εταιρεία, τεσσάρων (4) κτιρίων του Πανεπιστημίου για χρονικό διάστημα τριών μηνών, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 54.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α), ήτοι 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. μηνιαίως. Διενέργεια 30/3/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ΑΔΑΜ    15PROC002647031)

Συνημμένα:ΤΡΙΜΗΝΗ ΦΥΛΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 15PROC002647031.pdf