Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Προκήρυξη Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη μειοδότη για την τμηματική προμήθεια απλών μεμβρανών (απομίμηση μεμβράνης) για τους αποφοιτήσαντες των ακαδημαϊκών Τμημάτων, των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και των Διδακτόρων του Πανεπιστημίου προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 9.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α) για το οικονομικό έτος 2015.Με ημερομηνία Διενέργειας 10/6/2015 και ώρα 12:00 μ.μ.

Συνημμένα:προμήθεια απλών μεμβρανών 15PROC002791770.pdf