Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

 

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την τεχνική υποστήριξη του ψηφιακού ραδιοτηλεοπτικού στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0439-00-01) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της με αριθ. Πρωτ. 1426/21-5-2015  προκήρυξης. Με ημερομηνία Διενέργειας 10/6/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
 
Συνημμένα:ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ STUDIO ΤΜ ΕΜΠ 15PROC002791474.pdf