Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό, σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών εκμετάλλευσης φοιτητικού εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών όλων των τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα από 1-2-2016 έως 31-12-2018, για δυο χιλιάδες διακόσιους πενήντα (2.250) φοιτητές,  συνολικού προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων, τριακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και επτά λεπτών (3.318.584,07€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%, ήτοι τριών εκατομμυρίων, επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (3.750.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%.

 
ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 
  • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
  • Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/τ.Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Π.Δ. 60/2007 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/2007
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 4/6/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20/7/2015  και ώρα 15:00:01
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 25/7/2015 και ώρα 15:00:01
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 30/7/2015 Πέμπτη
 
  • Σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και δέκα (10) ημέρες πρίν την ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή
μέχρι και τις 16/7/2015.
 
Τα αιτήματα απαντούνται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι
 
και 20/7/2015 και ώρα 15:00:00 .
 
Περισσότερα βλ. συνημμένα.
Συνημμένα:02_2015 ΣΙΤΙΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 15PROC002823013.pdf