Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις και μηχανήματα ψύξης στα κτήρια του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Παντείου Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 2015 (ΚΑΕ 0879-00-01 ‘Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μονίμων Εγκαταστάσεων’), σύμφωνα με την υπ’ αρ. Πρωτ. 281/15.06.2015 σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Παντείου Πανεπιστημίου.
 
Συνημμένα:15PROC002879345 (1).pdf