Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 Στην Καλλιθέα σήμερα 03.08.2015, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ αφενός του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που εδρεύει στην Καλλιθέα και αφετέρου της ετερόρρυθμης εταιρίας Φ.ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ – Ε.ΤΡΙΒΗΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. “STUDIO SIGMA” ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ& KINHM.ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ με την επωνυμία “Φ.ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ – Ε.ΤΡΙΒΗΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.” και με διακριτικό τίτλο “STUDIO SIGMA”, αφού έλαβαν υπ' όψιν τους

  1. Την υπ'αριθ. 23/6-5-2015 (θέμα 8ο) Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. (ΑΔΑ: Ω1ΠΦ469Β7Α-Ν8Ψ (ΑΔΑΜ: 15REQ002785271 ) περί της επαναπροκήρυξης.
  2. Την με αριθ.πρωτ. 32/29-1-2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2015 (ΑΔΑ: 7ΛΠ9469Β7Α-ΠΕΝ) (ΑΔΑΜ: 15REQ002785296)
  3. Την από 10/6/2015 προσφορά του αναδόχου να αναλάβει και να παρέχει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες και εγγυήσεις που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και της υπ’ αριθ. πρωτ. 1426/21-5-2015 Επαναπροκήρυξης (ΑΔΑ:ΩΣΣ7469Β7Α-ΓΥΑ και ΑΔΑΜ: 15PROC002791474),
συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν η Αναθέτουσα Αρχή να αναθέσει στον Ανάδοχο και αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη του ψηφιακού ραδιοτηλεοπτικού στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για ένα έτος από την υπογραφή της συμβάσεως, ώστε το τελικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εργασίας που αναλαμβάνει με την παρούσα να εκτελέσει ο Ανάδοχος να συνάδει με τον σκοπό για τον οποίο συνάπτει τη σύμβαση η Αναθέτουσα Αρχή.
 
  • Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένο αρχείο.
Συνημμένα:Συμβαση_Τεχνική_Yποστήριξη_Ρ_Τ_Στουντιο.pdf