Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Η Σύγκλητος, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, αποφασίζει ομόφωνα, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  • μόνον η εταιρεία «INTERSTAR SECURITY ΕΠΕ» πληροί στο σύνολό της τους όρους της υπ’ αριθ. 04/2014 Διακήρυξης,
  • τις διατάξεις των Π.Δ. 60/2007 και 118/2007 και
  • την εισήγηση της Επιτροπής,

να κηρύξει άγονο τον Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για τη φύλαξη τεσσάρων (4) κτιρίων του Πανεπιστημίου για λόγους διαφάνειας, υγιούς ανταγωνισμού και δημοσίου συμφέροντος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένο το απόσπασμα της Συγκλήτου.

Συνημμένα:Απόσπασμα Συγκλήτου - Φύλαξη.pdf