Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

  • Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών επαναπροκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό, σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  για την φύλαξη τεσσάρων (4) κτιρίων  του Παντείου Πανεπιστημίου από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης για το χρονικό διάστημα από 1/10/2015 έως και 31/12/2016, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 319.000,00€ Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0892.00.01  του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, οικονομικών ετών 2015-2016 και συγκεκριμένα για το έτος 2015: 54.000,00€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και για το έτος 2016: 265.000,00€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%., με αριθμό Διακήρυξης 03/2015 και αριθμό πρωτ. 2163/26-8-2015.
 
 
  • Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού είναι 8/10/2015, ημέρα Πέμπτη.  Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν.
  • Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο οποίος σήμερα είναι 23%. 
  • Υπάρχουν  ειδικές προδιαγραφές.  Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
  • Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων ... και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). και της  Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 
Συνημμένα:03_2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗΣ 15PROC002993276_signed.pdf