Από το Τμήμα Προμηθείών ανακοινώνεται

1. Η παροχή διευκρινήσεων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, για ενημέρωσή σας. 

2, Στις 8/10/2015 στην αίθουσα Αθηνά και σε ώρα που θα ορίσετε, θα γίνει η αποσφράγιση του Διαγωνισμού 03/2015  με αριθ.πρωτ. 2163/26-8-2015, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 14609 και αφορά στη  Διακήρυξη για Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό, σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  για την φύλαξη τεσσάρων (4) κτιρίων  του Παντείου Πανεπιστημίου από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης για το χρονικό διάστημα από 1/10/2015 έως και 31/12/2016.