Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες
  • Σύμβαση για φύλαξη τεσσάρων (4) κτιρίων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης για το χρονικό διάστημα από  20/2/2016  έως και 31/12/2016,  σύμφωνα με τους όρους και με το Παράρτημα Α' της υπ' αριθ.: 03/2015 με αριθ.πρωτ. 2163/26-8-2015 και με α/α συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ: 14609 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού και την  με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 20473 προσφορά του Αναδόχου.
  • Τη σύμβαση βκ. συνημμένα.
 
 
Συνημμένα:Σύμβαση φύλαξης 2016_signed ΑΔΑΜ 16SYMV003867509.pdf