Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 Σύμβαση για το έργο της καθαριότητας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ.Πρωτ. 515/23-2-2016 Προκήρυξη και στην από 9/3/2016 προσφορά του Αναδόχου. Η ισχύς της σύμβασης άρχεται την 27η/4/2016 ημερομηνία υπογραφής της και λήγει την 30η/6/2016.

 

 

Συνημμένα:3ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑΜ 16SYMV004407325.pdf