Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα. 

Συνημμένα:ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΤΡΟΥ 2016 ΑΔΑΜ 16SYMV004742025.pdf