Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 01/2016 Διακήρυξη,Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων και χώρων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, επιφάνειας  33.575,25 τ.μ. περίπου, συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου, για το χρονικό διάστημα από 1/8/2016 έως και 31/12/2016,  και σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται για ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξεχθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr , ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ   4/8/2016   ημέρα Πέμπτη .

Συνημμένα:01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016 ΑΔΑΜ 16PROC004790892.pdf