Ενημερώνουμε ότι,  μετά την από 22/7/2016 ανακοίνωση και σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΣΗΔΗΣ ότι, θα τεθεί εκτός λειτουργίας στις 28 και 29 Ιουλίου 2016, για λόγους συντήρησης και αναβάθμισής του, με συνέπεια την παράταση των σχετικών ημερομηνιών για τον Διαγωνισμό 01/2016 με α/α ΕΣΗΔΗΣ 23671 και σύμφωνα με το από 25-7-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και με την με αριθ.Πρωτ. 2208/25-7-2016 Πράξη της Πρυτάνεως, διαπιστώνεται :

 
(α) Η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως 3/8/2016 και ώρα 15 :00.
(β) Ότι νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 31η/8/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με το από 25/7/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών .