Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 Το Πανεπιστήμιο αναθέτει στον Ανάδοχο την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, τεχνικής συντήρησης και υποστήριξης datacenter του Πανεπιστημίου και αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει σύμφωνα και με την τεχνικο-οικονομική προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.    
 16SYMV005042688

Συνημμένα:Συμβαση ΑΝΑΘΕΣΗ στην ΠΡίζα 2016 ΑΔΑΜ 16SYMV005042688.pdf