Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Σύμφωνα με τους όρους του 01/2016 και με αριθ.πρωτ.2068/13-7-2016 Ηλεκτρονικού  Δημόσιου  Διαγωνισμού με α.α. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 23671,1 , τις Τεχνικές Προδιαγραφές αυτού, σε συνδυασμό με την τεχνική και οικονομική προσφορά της Αναδόχου.
Συνημμένα:Συμβαση 01_2016 Καθαριότητας ΑΔΑΜ 16SYMV005351296.pdf