Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                      Αθήνα   13/1/2017

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                        Αριθ.Πρωτ. Δ/νσης.: 7        

Τμήμα  Προμηθειών

Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 136, T.K. 176 71, Αθήνα

Πληρ.:Ζαφειρούλα Δημαδάμα

Συντάκτης: Τατιάνα Σαϊτελμαν

Τηλ.: 210-920.1441-42

Φάξ.:  210-92 38 702

e-mail:tmima.promithion@panteion.gr                                                    

 

ΠΡΟΣ: (α) Κάθε ενδιαφερόμενο

(β)Την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού

για την εκμίσθωση του κυλικείου διά της γραμματέως

 

         Διευκρινίζουμε ότι στην υπ' αριθ 04/2016 και με Αριθ.Πρωτ.: 3563/16-12-2016 (ΑΔΑ:ΩΓΒ6469Β7Α-ΘΚ2) Διακήρυξη - Ανοιχτού Δημόσιου Πλειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου Διοίκησης του Ιδρύματος εις στην οδό Λεωφόρο Συγγρού 136 – Καλλιθέα, με ημερομηνία διενέργειας 18/1/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,  εκ παραδρομής στο άρθρο (Ι) αναγράφεται  « …κάθε προφορική προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ελάχιστου ορίου κατά 10% τουλάχιστον αυτού.». Το ορθό είναι 2% σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/21-9-2016 (θέμα 26ο) Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου (ΑΔΑ: Ω2ΗΨ469Β7Α-Σ1Χ) και τα κατωτέρω άρθρα της 04/2016 Διακήρυξης:

 

Άρθρο   (Ε) Κριτήριο επιλογής

      Ο διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα των ανοιχτών προσφορών και θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, κατά τη διαδικασία του Π.Δ. 715/1979 (άρθρο 42). Υπενθυμίζεται ότι κάθε προφορική προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ελάχιστου ορίου κατά 2% τουλάχιστον αυτού.

      Ελάχιστο  μηνιαίο μίσθωμα ορίζονται τα 450, 00 Ευρώ μηνιαίως.

 

Άρθρο  (Ζ) Εντός του Φακέλου Προσφοράς, θα υπάρχουν τα ακόλουθα:

Κλειστός (σφραγισμένος ) φάκελος οικονομικής προσφοράς

Το ποσό που θα προσφέρει κάθε υποψήφιος κατά τον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι κατά ποσοστό 2% τουλάχιστον μεγαλύτερο του ως άνω κατωτάτου ορίου εκκίνησης. 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης

και Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

 

 

Ζαφειρούλα Δημαδάμα

 

Συνημμένα:ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΥΛΙΚΕΙΟ.pdf