Σας γνωρίζουμε ότι, με την υπ΄αριθ.πρωτ. 285Α/25-1-2013 απόφαση του Πρύτανη,ακυρώθηκε ο με-αριθ.πρωτ.: 3410/17-10-2012Πρόχειρος διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την Δημιουργία Δυναμικού Ιστότοπου με χρήση συστήματος διαχείρισης του περιεχομένου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά , για τις ανάγκες του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, λόγω προβλημάτων στην αποκατάσταση της ασφάλειας λειτουργίας του δικτύου.


Ο Πρύτανης
του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

Καθηγητής Γρηγόριος Ι. Τσάλτας