Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                             Αθήνα, 12-3-2013
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                               Αριθ.Πρωτ.: 938
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
Πληρ.: Bαρβάρα Παπαθανασοπούλου – Λιάμης Κλεάνθης
Τηλ.: 210-920.1441-2
fax.: 210-9238702
e-mail: tmima.promithion@panteion.gr
Ώρες Υποδοχής: Καθημερινά 8.00-16.00
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, κατά την συνεδρίαση της υπ'αριθμ. 21/19-12-2012 (θέμα 9ο) του Πρυτανικού Συμβουλίου του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε η προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την “Εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ν.Π.Δ.Δ. (Π.Δ. 205/1998) -Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2012 - Παρακολούθηση της λογιστικοποίησης με διπλογραφικό τρόπο όλων των οικονομικών γεγονότων από 1/1/2012 έως 31/12/2012 και από 1/1/2013 έως 31/12/2013 και Παρακολούθηση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών”,, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0439.00) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της με αριθ.πρωτ 938/12-3-2013 προκήρυξης.

Για την παραλαβή του τεύχους της προκήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου, Λεωφ. Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου,κ. Λιάμης Κλεάνθης τηλ. 210-920.1441-2 ή στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr)

Παρακαλούμε να αποστείλετε σφραγισμένες προσφορές μέχρι και την 26η Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στη διεύθυνση:

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών


Με την ένδειξη στο φάκελο:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:”Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την “Εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ν.Π.Δ.Δ. (Π.Δ. 205/1998) -Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2012 - Παρακολούθηση της λογιστικοποίησης με διπλογραφικό τρόπο όλων των οικονομικών γεγονότων από 1/1/2012 έως 31/12/2012 και από 1/1/2013 έως 31/12/2013 και Παρακολούθηση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών”
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αριθ.Πρωτ. : 938/12-3-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 26/3/2013
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: ……………..


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., ενώπιον τριμελούς επιτροπής, στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, Αθήνα.

Ο Πρύτανης


Καθηγητής Γρηγόριος Ι.Τσάλτας