Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                  Αθήνα, 12-3-2013
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                                    Αριθ.Πρωτ.: 937
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
Πληρ.: Bαρβάρα Παπαθανασοπούλου – Λιάμης Κλεάνθης
Τηλ.: 210-920.1441-2
fax.: 210-9238702
e-mail: tmima.promithion@panteion.gr
Ώρες Υποδοχής: Καθημερινά 8.00-16.00
                                                              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, κατά την συνεδρίαση της υπ'αριθμ. 24/27-12-2012 (θέμα 12ο) του Πρυτανικού Συμβουλίου του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε η προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την συντήρηση της μηχανογραφικής εφαρμογής της Μισθοδοσίας και του Διπλογραφικού Συστήματος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.926,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0439.00) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄, της υπ' αριθμ. Πρωτ. 937/12-3-2013 Προκήρυξης.

Για την παραλαβή του τεύχους της προκήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου, Λεωφ. Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου,κ. Λιάμης Κλεάνθης τηλ. 210-920.1441-2 ή στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr)

Παρακαλούμε να αποστείλετε σφραγισμένες προσφορές μέχρι και την 26η Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., , στη διεύθυνση:

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών


Με την ένδειξη στο φάκελο:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: “Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη συντήρηση της μηχανογραφικής εφαρμογής της Μισθοδοσίας και του Διπλογραφικού Συστήματος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αριθ.Πρωτ.: 937/12-3-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 26/3/2013
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: ……………..

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., , ενώπιον τριμελούς επιτροπής, στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, Αθήνα.


Ο Πρύτανης

Καθηγητής Γρηγόριος Ι.Τσάλτας