Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                     Αθήνα, 12-3-2013
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                       Αριθ.Πρωτ. 939
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες: Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου, Λιάμης Κλεάνθης
Τηλ.: 210-920.1441-2
fax.: 210-92 38 702
e-mail: tmima.promithion@panteion.gr
Ώρες Υποδοχής: Καθημερινά 8.00-16.00


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ανακοινώνεται ότι, κατά την συνεδρίαση της υπ'αριθμ. 21/19-12-2012 (θέμα 10ο) του Πρυτανικού Συμβουλίου του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε η προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης των πανεπιστημιακών ανακοινώσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στον ημερήσιο τύπο, με κριτήριο κατακύρωσης το ποσοστό (%) έκπτωσης στην τιμή που καθορίζεται βάσει της Κ.Υ.Α. του Υπ. Εσωτερικών και του Υφυπ. Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό 2/82452/0020/2008 (ΦΕΚ 2441/τ.Β'/2-12-2008 ) «περί καθορισμού της τιμής των καταχωρουμένων στον τύπο υπηρεσιακών δημοσιεύσεων του Δημοσίου και του ΝΠΔΔ», και μέχρις ανακλήσεως της από το Νόμο ή κατά περίπτωση μέχρι αλλαγής από τις Εφημερίδες, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, από την υπογραφή της συμβάσεως και μέχρι 31/12/2013 και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της προκήρυξης, η οποία έλαβε αριθ.πρωτ. 939/12-3-2013.

Για την παραλαβή του τεύχους της προκήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου, Λεωφ. Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου,κ. Λιάμης Κλεάνθης τηλ. 210-920.1441-2 ή στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr)

Παρακαλούμε να αποστείλετε σφραγισμένες προσφορές μέχρι και την 26η Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στη διεύθυνση:
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών
Με την ένδειξη στο φάκελο:
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ:     ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης των πανεπιστημιακών ανακοινώσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στον ημερήσιο τύπο, με κριτήριο κατακύρωσης το ποσοστό (%) έκπτωσης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αριθ.Πρωτ. 939/12-3-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 26/3/2013
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: ……………..


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., , ενώπιον τριμελούς επιτροπής, στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, Αθήνα.


Ο ΠρύτανηςΚαθηγητής Γρηγόριος Ι. Τσάλτας