ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών επαναπροκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω λήξης της σχετικής συμβάσεως στις 31/12/2012, και της παράτασης αυτής στις 28/2/2013, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη μίσθωση κλινών ξενοδοχείου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών εώς 95 φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου, για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 και συγκεκριμένα απο την υπογραφή της συμβάσεως μέχρι 31/12/2014, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.220.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6,5% και τελών παρεπιδημούντων 0,5%, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0813.02 του τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος των οικονομικών ετών 2013 και 2014 με το ποσό των 610.000,00 € ετησίως, αντίστοιχα, με αριθμό Διακήρυξης 02/2013 και Αριθ.Πρωτ. 586/20-2-2013.

ΠPOΫΠOΛOΓΙΣMOΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
    
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.220.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και λοιπών κρατήσεων.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
    
Τακτικός Προϋπολογισμός (ΚΑΕ 0813.02), σύμφωνα με την υπ'αριθ. πρωτ. 93746/ΙΒ/14-8-2012 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: Β4Γ19-Τ58).
Τόπος Παράδοσης: Πάντειο Πανεπιστήμιο
Γλώσσα: Ελληνική
Ημερ/νία δημοσίευσης στο «ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης: 22/2/2013
Ημερ/νία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο : 26/2/2013


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 14-3-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου, Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Διακήρυξη.
Παραλαβή της διακήρυξης θα γίνεται από το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου, Λεωφ. Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος ή από τον δικτυακό τόπο του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (http://www.panteion.gr).
(πληροφορίες: κα Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα, κ. Λιάμης Κλεάνθης, τηλ. 210-920.1441-42).