Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την διετή μίσθωση ακινήτου, κατάλληλου για γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας/εργαστήρια για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, 72.000,00€ (προεκτιμώμενο μηνιαίο μίσθωμα 3.000,00€), η οποία θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου ΚΑΕ 0813.01.01 , με αριθ.03/2013 και αριθ.πρωτ.: 1679/8-5-2013.

 

Χαρακτηριστικά Διαγωνισμού

Είδος Διαγωνισμού Ανοιχτός
Κριτήριο Κατακύρωσης H χαμηλότερη τιμή (μηνιαίο μίσθωμα συμπεριλαμβανομένων φόρων κλπ κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄)
Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 30/5/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Τόπος διενέργειας διαγωνισμού Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Aίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
Κατάθεση-Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και τις 30/5/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, με απόδειξη, σφραγισμένες, μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.

Κατάθεση στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα.

Περιγραφή ειδών Διετής μίσθωση για γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας/εργαστήρια για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (βλ. Παράρτημα Α΄).
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη-Πηγή χρηματοδότησης 72.000,00€, (προεκτιμώμενο μηνιαίο μίσθωμα 3.000,00 ήτοι 5,00€ ανά τ.μ.), η οποία θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου ΚΑΕ 0813..01.01
Χρόνος παράδοσης -Χρόνος Παραλαβής Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη
Κρατήσεις βλ. Παράρτημα Δ΄, άρθρο 3
Εγγύηση συμμετοχής Ένα εικοστό (1/20) του συνολικού ετήσιου μισθώματος ήτοι 1.800,00€.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 10% της ετήσιας συμβατικής αξίας, ανανεούμενη κατ’ έτος.
Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό ημερήσιο τύπο.

Α΄ δημοσίευση: 9/5/2013
Β΄ δημοσίευση: 10/5/2013

Παραλαβή αντιγράφων της Διακήρυξης από: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λεωφ.Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, Τμήμα Προμηθειών.
Εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.00΄ ως 15.00΄ μ.μ.) και μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα ή στο δικτυακό τόπο του Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr)
Τηλ.: 210 -920.1441 Φαξ.: 210 -92 38 702


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 30-5-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου, Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος.


 

Συνημμένα:Προκήρυξη.pdf