Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 


Ανακοινώνεται η πρόσκληση σε πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά, για την τεχνική υποστήριξη του ψηφιακού ραδιοτηλεοπτικού στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος έτους 2013 (ΚΑΕ 0439-00-01). Με ημερομηνία διενέργειας

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:00 πμ.

  • Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένα.

 

Συνημμένα:Προκήρυξη.pdf