Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 


Ανακοινώνεται η πρόσκληση σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια χαρτιού διαστάσεων Α3 και Α4 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού δύναται να ανέλθει στο ποσό των 10.122,90 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( 8.230,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος έτους 2013 (ΚΑΕ 1731-00-01). Με ημερομηνία διενέργειας

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013 και ώρα 11:00 πμ.

  • Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένα.

 

 

Συνημμένα:Προκήρυξη.pdf