Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Ανακοινώνεται η πρόσκληση σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού όλων των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστημίου, συνολικής επιφάνειας 30.451,32 τετραγωνικών μέτρων, για τέσσερις (4) μήνες από 1/9/2013 έως και 31/12/2013. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού δύναται να ανέλθει στο ποσό των 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (60.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος έτους 2013 (ΚΑΕ 0845-00-01). Με ημερομηνία διενέργειας

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013 και ώρα 12:30 μμ.

  • Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις βλ. συνημμένα.

 


 

Συνημμένα:Προκήρυξη.pdf
Συνημμένα:Διευκρινίσεις.pdf