Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Στην Καλλιθέα σήμερα 3/9/2013, ημέρα Τρίτη, μεταξύ αφενός του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που εδρεύει στην Καλλιθέα και αφετέρου της ετερόρρυθμης εταιρίας Φ.ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ – Ε.ΤΡΙΒΗΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. “STUDIO SIGMA” ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ& KINHM.ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ με την επωνυμία “Φ.ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ – Ε.ΤΡΙΒΗΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.” και
με διακριτικό τίτλο “STUDIO SIGMA”, αφού έλαβαν υπ' όψιν τους

  1. Την υπ'αριθμ. 25/28-12-2012 (θέμα 6ο) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (ΑΔΑ: ΒΕΙΒ469Β7Α-ΦΕΘ)
  2. Την από 18/7/2013 προσφορά του αναδόχου να αναλάβει και να παρέχει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες και εγγυήσεις που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και της υπ' αριθμ. Πρωτ. 2507/4-7-2013 Προκήρυξης [(ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ469Β7Α-Γ1Ψ), (ΑΔΑΜ:13PROC001533362)]
  3. Την υπ'αριθ. 25/24-7-2013 (Θέμα 5ο) Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. (ΑΔΑ:ΒΛ4Ν469Β7Α-41Ρ)
     

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν η Αναθέτουσα Αρχή να αναθέσει στον Ανάδοχο και αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη του ψηφιακού ραδιοτηλεοπτικού στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ώστε το τελικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εργασίας που αναλαμβάνει με την παρούσα να εκτελέσει ο Ανάδοχος να συνάδει με τον σκοπό για τον οποίο συνάπτει τη σύμβαση η Αναθέτουσα Αρχή.

 

♦   Αναλυτικότερες πληροφορίες βλέπε συνημμένα.

 


Συνημμένα:Σύμβαση_Στούντιο.pdf