Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Στην Καλλιθέα σήμερα 29/08/2013, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ αφενός του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που εδρεύει στην Καλλιθέα και αφετέρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” και τον διακριτικό τίτλο “ΑΝΑΞ Α.Ε.”, αφού έλαβαν υπ' όψιν τους

 1. Την υπ'αριθμ. πρωτ.2509/4-7-2013 Προκήρυξη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
  Πολιτικών Επιστημών. ((ΑΔΑ: ΒΛ4Κ469Β7Α-ΔΚ7) (ΑΔΑΜ: 13PROC001534806))
 2. Την με αριθ. 16/25-4-2013 Απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου περί της προκήρυξης.
  (ΑΔΑ: ΒΕ5Ω469Β7Α-ΚΜΟ)
 3. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη προκήρυξης του διαγωνισμού λόγω λήξης της σχετικής συμβάσεως στις
  30/4/2013 και της παράτασης αυτής στις 29/7/2013.
 4. Την υπ'αριθ. Πρωτ. 292/29-4-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ((ΑΔΑ: ΒΕ56469Β7Α-ΠΑΩ)
  (ΑΔΑΜ: 13REQ001315452)).
 5. Την απο 18/7/2013 Οικονομική Προσφορά της Εταιρίας.
 6. Το απο 18/7/2013 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών.
 7. Την υπ'αριθμ. 25/24-7-2013 (θέμα 7ο) Απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου
  Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών περί της κατακύρωσης. (ΑΔΑ: ΒΛ4Ν469Β7Α-14Π)
 8. Την με αριθμό 4542/7-8-2013 Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της άνω ανώνυμης
  εταιρείας ενώπιον συμβολαιουγράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για
  παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας “υψηλής” ή “πολύ υψηλής σοβαρότητας”
   

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν η Αναθέτουσα Αρχή να αναθέσει στον Ανάδοχο και αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει να εκτελέσει το έργο της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα και στην ως άνω υπ' αριθμ.Πρωτ. 2509/4-7-2013 Προκήρυξη και στην τεχνική προσφορά του, όλων των κτιρίων (ιδιόκτητων και μισθωμένων) και του περιβάλλοντος χώρου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συνολικής επιφάνειας 30.451,32 τετραγωνικών μέτρων, για τέσσερις (4) μήνες από 1/9/2013 έως και 31/12/2013.

 

♦   Αναλυτικότερες πληροφορίες βλέπε συνημμένα.


Συνημμένα:Σύμβαση - Καθαριότητα.pdf