Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Στην Καλλιθέα σήμερα 11/09/2013, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ αφενός του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που εδρεύει στην Καλλιθέα και αφετέρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “RIFPA ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “RIFPA ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ Α.Β.Ε.Ε.”, αφού έλαβαν υπ' όψιν τους

 1. Την υπ' αριθ. 18/6-6-2013 (θέμα 12ο) Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου περί της
  προκήρυξης. ((ΑΔΑ: ΒΕΖΧ469Β7Α-ΕΝ7) (ΑΔΑΜ: 13REQ001528198))
 2. Την με αριθ. Πρωτ. 2508/4-7-2013 Προκήρυξη πρόχειρου μειδοτικού διαγωνισμού του Παντείου
  Πανεπιστημίου.(ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ469Β7Α-ΑΑΙ) (ΑΔΑΜ:13PROC001533413))
 3. Την υπ΄αριθ.25/24-7-2013 (θέμα 6ο) Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου περί της
  κατακύρωσης. (ΑΔΑ: ΒΛ4Ν469Β7Α-ΣΞΦ)
 4. Την από 18/7/2013 προσφορά του Προμηθευτή να προμηθεύσει το Πανεπιστήμιο με χαρτί διαστάσεων
  Α3 και Α4 και να παρέχει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες και εγγυήσεις που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα
  με τους όρους του παρόντος και της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 2508/4-7-2013 Προκήρυξης.
   

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν η Αναθέτουσα Αρχή να αναθέσει στον Ανάδοχο και αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει την προμήθεια λευκού χαρτιού διαστάσεων A3 και Α4 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.

 

♦   Αναλυτικότερες πληροφορίες βλέπε συνημμένα.


 

Συνημμένα:Σύμβαση - Χαρτί εκτυπωτικό.pdf