Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
Τμήμα Προμηθειών
 
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Κοινοποίηση: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο
 
Από: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
Φαξ: 210-9238702
Τηλ.: 210-9201441-2
e-mail: tmima.promithion@panteion.gr
Ημερ/νία: 30.10.2013
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, προτίθεται να μισθώσει μέχρι ενενήντα (90) κλίνες ξενοδοχείου για την στέγαση των δικαιούχων φοιτητών του, για το χρονικό διάστημα από 2-11-2013 έως και 31-12-2013, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) πλέον ΦΠΑ, για το σύνολο του ως άνω χρονικού διαστήματος. 
 
Παρακαλούμε όπως έχουμε την ανά μήνα οικονομική προσφορά σας, μέχρι την
 
31η Οκτωβρίου 2013
και
 
ώρα 10.30  
 
στο
 
Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου
(Λ.Συγγρού 136, Καλλιθέα Αττικής)
 
με τα ως άνω στοιχεία επικοινωνίας. 
 
Η πρόσκληση αυτή να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. 
 
Με εντολή Πρύτανη
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
 
Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου
 
 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 136, 17671 Καλλιθέα