Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 


Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με βάση το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης, για την τμηματική προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου, χρονικής διάρκειας από 1/1/2014 έως και 31/12/2014, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου έτους 2014.

 

♦   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  6/12/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. , στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου, στο Κεντρικό Κτίριο του Παντείου Πανεπιστημίου, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, Αθήνα.

 

  • Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένα.

 

Συνημμένα:Διαγωνισμός_Πετρέλαιο.pdf