Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Διακήρυξη (υπ΄αριθ. 05/2013) Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη μίσθωση κλινών ξενοδοχείου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών εώς 70 φοιτητών του Πανεπιστημίου, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 έως και 31/12/2014 και συγκεκριμένα απο την υπογραφή της συμβάσεως  μέχρι 31/12/2014.

  • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 5-12-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα  11:00 π.μ. στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου, στο Κεντρικό Κτίριο του Παντείου Πανεπιστημίου, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, Αθήνα.

 

  • Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμμένα.
Συνημμένα:stegasi2014_ΒΛ10469Β7Α-Ψ4Ζ-signed.pdf