Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Διακήρυξη (υπ. αριθ. 07/2013) Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού,με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη προμήθεια επιστημονικού και συμβατικού εξοπλισμού για την κάλυψη σχετικών αναγκών του Πανεπιστημίου.

  • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 6-12-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα  12:00 μ.μ. στην αίθουσα  Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

 

  • Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένα.
Συνημμένα:EJOPLISMOS_STOMITROO (1).pdf