Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα,     27  - 11 - 2013
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ.Πρωτ.Δ/νσης: 626 
Τμήμα  Προμηθειών ΕΠΕΙΓΟΝ
Βαρ. Παπαθανασοπούλου -Τατ.Σαϊτελμαν
Email    tmima.promithion@panteion.gr
Τηλ.: 210-9201441 - 2
Φάξ:  210-9238702
                                                                         Προς:    (α) Την Δ/νση  Μηχανοργάνωσης 
                                                                                            για άμεση  ανάρτηση στην Ιστοσελίδα 
                                                                                       (β)  Κάθε Ενδιαφερόμενο
       
                                                                          Κοιν.:   Την  Επιτροπή  Αξιολόγησης   

                                                                                       Αποτελεσμάτων  Διαγωνισμών       


ΘΕΜΑ: “Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την συμπλήρωση του πίνακα της οικονομικής προσφοράς του Παράρτήματος  Γ',  της  Διακήρυξης με αριθ.04/2013 και αριθ.Πρωτ.: 3503/9-10-2013 του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας, σε συνέχεια υποβληθέντων ερωτημάτων απο ενδιαφερόμενους”

 
Για τον Πίνακα οικονομικής προσφοράς του Παράρτήματος  Γ' που κατατίθεται συμπληρωματικά με  την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. σε μηνιαία βάση και στο σύνολο του έργου, και τη δήλωση των απαιτήσεων του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α'/15-7-2010)”, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 παρ.1 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/τ.Α'/18-4-2013),  λόγω του ότι δεν  έχουν αποτυπωθεί τα τετραγωνικά μέτρα  του αίθριου και του περιβάλλοντος χώρου μεταξύ των κτιρίων 1,2 και 3 συμπεριλαμβανομένων και των δύο φυλακίων, τα οποία όμως έχουν συνυπολογισθεί και ορίζονται  στο Παράρτημα Β': Τεχνική περιγραφή υπηρεσιών καθαριότητας της Διακήρυξης  στην συνολική επιφάνεια των 33.930,25 τετραγωνικών μέτρων. , παρακαλούμε να μην τον συμπληρώσετε.
 
Επισημαίνουμε ότι, στον χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή απορρίψεως με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».: για την σύνταξη της προσφερόμενης τιμής καθώς και των απαιτήσεων του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α'/15-7-2010)”, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 παρ.1 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/τ.Α'/18-4-2013), θα λάβετε υπόψη σας το Παράρτημα Α':Αντικείμενο του Διαγωνισμού και το Παράρτημα Β': Τεχνική περιγραφή υπηρεσιών καθαριότητας της Διακήρυξης και τη συνολική επιφάνεια των 33.930,25 τετραγωνικών μέτρων.  Και ότι πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αιτιολογούνται τα άτομα και οι ώρες του κατατεθέντος προγράμματος καθαρισμού βάσει της συλλογικής Ε.Σ.Σ.Ε και των σχετικών διατάξεων που ισχύουν κατά την δημοσίευση του διαγωνισμού και θα συνοδεύεται από οικονομική ανάλυση. 
 
Για όποιες άλλες διευκρινήσεις, στη διάθεσή σας.
 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης και
Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
 
Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα