Σχετικά με τους υπό εξέλιξη κάτωθι Ανοικτούς Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς:
ανακοινώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι που θα έχουν παραλάβει τα
 
Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας,
 
μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία του
 
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
 
για να λάβουν γνώση των επιτόπου συνθηκών των ανωτέρω έργων, την
 
05.12.2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.