• Ανακοινώνεται ότι με την υπ'αριθμ.29-11-2013 (θέμα 12ο) Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΑΔΑ:ΒΛ0Χ469Β7Α-ΜΦ5), αποφασίστηκε η προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με βάση το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται από την Περιφέρεια Αττικής, για τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,εως 31/12/2013.

  • Για την παραλαβή του τεύχους της προκήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου, Λεωφ. Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου,κ. Λιάμης Κλεάνθης τηλ. 210-920.1441-2 ή στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr)

  • Παρακαλούμε να αποστείλετε σφραγισμένες προσφορές μέχρι και την 12η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στη διεύθυνση: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών

  • Με την ένδειξη στο φάκελο:
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:“Πρόχειρος Μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με βάση το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται από την Περιφέρεια Αττικής, για τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εως 31/12/2013”

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 4290/3-12-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:12/12/2013 ώρα 11:00 π.μ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:
 
 
  • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
 
12η Δεκεμβρίου 2013,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
 
ενώπιον επιτροπής, στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου.