Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Ανακοινώνεται ότι, κατά την 15η συνεδρίαση της Συγκλήτου στις 29-11-2013 (θέμα 3ο), αποφασίστηκε η προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια/ανανέωση 1.200 αδειών χρήσης για προστασία antivirus, SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εύρυθμη λειτουργία του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.047,80€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( 13.860,00€ ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), η οποία θα βαρύνει  τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2013 (ΚΑΕ 1281-00-01) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της Προκήρυξης που έλαβε αριθ.πρωτ.4371/10-12-2013.

 
          Για την παραλαβή του τεύχους της προκήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου, Λεωφ. Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, ή στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr) .
 
          Για πληροφορίες, αρμόδιoι υπάλληλοι:
 
  • Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα, Λιάμης Κλεάνθης, τηλ.:210-920.1441-42, φαξ: 210-9238702, e-mail: tmima.promithion@panteion.gr  
  • και για το Παράρτημα Α' : Δ/νση Μηχανοργάνωσης αρμόδιος υπάλληλος: Βαλεντίνη Γρηγοριάδου τηλ.:210-9201462
 
Παρακαλούμε να αποστείλετε σφραγισμένες προσφορές μέχρι και τις 23-12-2013 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα   10.00    π.μ., στη διεύθυνση:
 
Πάντειο Πανεπιστήμιο,
Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71,  Καλλιθέα, Αθήνα, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών
 
Με την ένδειξη στο φάκελο: 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΊΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια/ανανέωση 1.200 αδειών χρήσης για προστασία antivirus, SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,για την εύρυθμη λειτουργία του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:  4371/10-12-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 23-12-2013  ώρα  10.00 π.μ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: ……………..
  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
 
23-12-2013 ,
ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00  π.μ.
 
ενώπιον  επιτροπής, στην αίθουσα  Πρυτανικού Συμβουλίου, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, Αθήνα.
 
  
Ο Πρύτανης   α.α.
 Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη
 
 
 
Συνημμένα:ANTIVIRUS_STOMHTROO.pdf