Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Ανακοινώνεται ότι, κατά την 15η συνεδρίαση της Συγκλήτου στις 29-11-2013 (θέμα 23ο), αποφασίστηκε η προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών ( toners συμβατών) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2013 (ΚΑΕ 1281-00-01) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της Προκήρυξης που έλαβε αριθ.πρωτ.4352/09-12-2013.

 

           Για την παραλαβή του τεύχους της προκήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου, Λεωφ. Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, ή στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr) .

 

           Για πληροφορίες, αρμόδιoι υπάλληλοι:

 

Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα, Λιάμης Κλεάνθης, τηλ.:210-920.1441-42, φαξ: 210-9238702, e-mail: tmima.promithion@panteion.gr

 

           και για το Παράρτημα Α' :

 

Δ/νση Μηχανοργάνωσης αρμόδιος υπάλληλος: Βαλεντίνη Γρηγοριάδου τηλ.:210-9201462

 

           Παρακαλούμε να αποστείλετε σφραγισμένες προσφορές μέχρι και τις 19-12-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στη διεύθυνση:

 

Πάντειο Πανεπιστήμιο,

Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71,  Καλλιθέα, Αθήνα, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών

 

Με την ένδειξη στο φάκελο: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ


ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (toners συμβατών) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,για τις ανάγκες του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 4352/9-12-2013

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 19/12/2013, ώρα 10:00π.μ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: …………

  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-12-2013 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00  π.μ., ενώπιον  επιτροπής, στην αίθουσα Πρυτανικού Συμβουλίου, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, Αθήνα.

  

 

Ο Πρύτανης   α.α.

 Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη

Συνημμένα:Toner.pdf