Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Ανακοινώθηκε από την υπηρεσία των Τεχνικών Υπηρεσιών ο Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις και μηχανήματα θέρμανσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Παντείου Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 2014 (ΚΑΕ 0879.00.01 "Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων"), σύμφωνα με την υπ' αρίθμ Πρωτ. 647/29.11.2013 σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρεωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

  • Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένα.
Συνημμένα:Αποκατάσταση.pdf