Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Ανακοινώθηκε από την υπηρεσία των Τεχνικών Υπηρεσιών ο Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές,  για την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων στα κτήρια του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών από 01.01.2014 μέχρι 31.12.2014, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Παντείου Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 2014 (ΚΑΕ 0887.00.01 - "Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων"), σύμφωνα με την υπ' αρίθμ Πρωτ. 645/29.11.2013 σχετική Απόφαση Προέγκρισης Ανάληψης Υποχρεωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

  • Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένα.
Συνημμένα:Ανελκυστήρες.pdf