Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Ανακοινώθηκε από την υπηρεσία των Τεχνικών Υπηρεσιών ο Πρόχειρος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, με αντικείμενο τον τακτικό (ημερήσιο) χειρισμό - επιτήρηση (τεχνική υποστήριξη):

  1. του λογισμικού συστήματος (BMS - TREND SOFTWARE) διαχείρισης των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του Νέου Κτιρίου (Κτίριο 3) και
  2. των οπτικοακουστικών συστημάτων των Αιθουσών Διδασκαλίας και Αμφιθεάτρων του Κεντρικού Κτιριακού Συγκροτήματος (Κτίρια 1, 2 και 3)

του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 μέχρι και 31.12.2014, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους δεκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (16.800,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Παντείου Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 2014 (ΚΑΕ 9725.00.01 - "Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ."), σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 646/29.11.2013 σχετική Απόφαση Προέγκρισης Ανάληψης Υποχρεωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

  • Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένα.

 

Συνημμένα:Τεχνική Υποστήριξη.pdf