Εν όψει του επικείμενου διαγωνισμού μας για προμήθεια συμβατών αναλωσίμων, σας ενημερώνουμε ότι:1. Τι εννοείτε με τον όρο συμβατά; Γίνονται δεκτά κι απλής αναγόμωσης αναλώσιμα; (υπάρχει κίνδυνος προμήθειας παρανόμων προϊόντων που δεν τηρούν τις πατέντες των κατασκευαστών).  
Με τον όρο Συμβατά, εννοούμε ισοδύναμα, δηλαδή η λύση που θα προτείνετε να πληροί, κατά ισοδύναμο τρόπο, τις τεχνικές προδιαγραφές.

2. Δεν θέτετε όρους αξιοπιστίας κατασκευαστή. Πως εξασφαλίζετε την παραγωγική δυνατότητα των όποιων προϊόντων τελικά επιλεγούν. Με ποιο κριτήριο, πέραν του κόστους, θα αξιολογηθεί ο συνεργάτης;  
 Ολα τα υπό προμήθεια είδη παραλαμβάνονται από “επιτροπή”. Η επιτροπή παραλαμβάνει τα προμηθευθέντα είδη ποσοτικά και ποιοτικά, καθώς και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο κατά την κρίση της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 27 του Π.Δ. 118/2007. 
Κριτήριο αξιολόγησης είναι το συνολικό κόστος, μιάς και πρόκειται για Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του έργου.

3. Δεν ζητάτε κανένα πιστοποιητικό ούτε για τον κατασκευαστή ούτε για τα προϊόντα. Πως θα διαπιστώσετε την ποιότητα; 
Η επιτροπή παραλαβής είναι αρμόδια για τον ποιοτικό έλεγχο. (Βλέπε και παραπάνω υπ΄ αρίθμ. 2 ερώτηση-απάντηση). Επίσης από το γεγονός ότι όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να φέρουν είτε ημερομηνία παραγωγής εντός του έτους 2013, είτε ημερομηνία λήξης μετά την 31/12/2015.

4. Τι είναι φθηνότερο για την υπηρεσία σας; πχ το x toner που κοστίζει 100 ευρώ και τυπώνει 1000 σελίδες ή το y toner που κοστίζει 110 ευρώ και τυπώνει 2000 σελίδες;  
Το φθηνότερο για την υπηρεσία είναι η προμήθεια του συνόλου των ειδών να μην ξεπερνάει τη προβλεπόμενη συνολική δαπάνη.

5. Γιατί αποκλείετε τα γνήσια;  
Μπορεί να προσφερθεί το αντίστοιχο γνήσιο, αρκεί το κόστος του συνόλου της προμήθειας να μην υπερβαίνει την προβλεπόμενη συνολική δαπάνη.

                        
6. Μπορεί να προσφερθεί σε κάποιον κωδικό το αντίστοιχο γνήσιο εάν κάποιος δεν έχει ή κατασκευάζει αυτόν τον κωδικό σε συμβατό;  
Μπορεί να προσφερθεί το αντίστοιχο γνήσιο.