Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 

Τμήμα Προμηθειών
 
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Κοινοποίηση: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο
 
Από: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
Φαξ: 210-9238702
Τηλ.: 210-9201441-2
e-mail: tmima.promithion@panteion.gr
Ημερ/νία: 27.12.2013
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
 
 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, προτίθεται να μισθώσει μέχρι εβδομήντα (70) κλίνες ξενοδοχείου για την στέγαση των δικαιούχων φοιτητών του, για τον μήνα Ιανουάριου 2014, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) πλέον ΦΠΑ, για το σύνολο του ως άνω χρονικού διαστήματος. 
 
Παρακαλούμε όπως έχουμε την οικονομική προσφορά σας, μέχρι την
 
30η Δεκεμβρίου 2014
και
ώρα 10.00
στο
Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου
(Λ.Συγγρού 136, Καλλιθέα Αττικής)
 
με τα ως άνω στοιχεία επικοινωνίας. 
 
Η πρόσκληση αυτή να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. 
 
 
Με εντολή Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
 
Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου
 
 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 136, 17671 Καλλιθέα