Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Σύμβαση προμήθειας αναλωσίμων υλικών (toners συμβατών) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ.  4352/9-12-2013 Προκήρυξη και όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ αυτής.

  • Για τη σχετική σύμβαση βλ. συννημένα.
Συνημμένα:SYMVASI_TONERS_STOMHTROO.pdf