Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                       Αθήνα, 27 -12-2013

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                           Αριθ.Πρωτ.:    4569
Τμήμα  Προμηθειών
Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 136, T.K. 176 71, Αθήνα
Πληρ.:Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα, Τατιάνα Σαϊτελμαν
Τηλ.: 210-920.1441-42
fax.:  210-92 38 702
e-mail:tmima.promithion@panteion.gr                                                    
 
 
Προς:
1.    MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES Α.Ε    Φάξ: 210-7486609
2.    ISS SECURITY S.A.     Φάξ: 210-3413100
3.    MEGA SPRINT GUARD A.E.  Φάξ: 23940-20142
4.    ΓΕΩΡΓΙΑ Φ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ   Φάξ: 24310-74786
5.    ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY   Φάξ: 210-2711797
6.    SWEDISH SYSTEMS SECURITY Φάξ: 210-2757752
7.    AIK. ΣΤΑΥΡΑΚΗ “ΕΔΥΠ” Φάξ: 210-3227458
8.    KLUEH SECURITY  Φάξ: 210-7754872
9.    JCB SECURITY & FACILITY S.A. Φάξ: 210-9577515
10. ΦΑΣΜΑ Α.Ε.  Φάξ: 210-9537554
11. INTERSTAR Ε.Π.Ε. (STARGUARD)  Φάξ: 210-6711056
12. Tη Δ/νση Μηχανοργάνωσης  για  άμεση  ανάρτηση  στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
 
 
ΘΕΜΑ: «Οριστική ματαίωση της με αριθ. 05/2012 και αριθ. πρωτ. 3889/10-12-2012 (ΑΔΑ Β4ΜΦ469Β7Α-2ΑΚ) Διακήρυξης Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού»
  
 
Σας ενημερώνουμε ότι, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου μας, στην 15η Συνεδρίασή της στις 29/11/2013 (Θέμα 2ο) (ΑΔΑ: ΒΛΓ1469Β7Α-Κ5Ζ), αποφάσισε  ομόφωνα για λόγους διαφάνειας και δημοσίου συμφέροντος, την οριστική ματαίωση του  με αριθ. 05/2012 και αριθ. πρωτ. 3889/10-12-2012 (ΑΔΑ Β4ΜΦ469Β7Α-2ΑΚ) Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη φύλαξη των τεσσάρων (4) κτιρίων (Κεντρικό κτιριακό συγκρότημα: κτίρια 1, 2 και 3, κτίριο οδού Αριστοτέλους 3, κτίριο οδού Λαγουμιτζή (ΔΕΣΚΟΙ) και κτίριο οδού Λαγουμιτζή 15) του Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως 31/12/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α΄/10.7.2007).
 
 
 
Εσωτερική Διανομή
-Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών
 
 
 
Ο Πρύτανης
  
Καθηγητής Γρηγόριος Ι. Τσάλτας