Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης των πανεπιστημιακών ανακοινώσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στον ημερήσιο τύπο, με κριτήριο κατακύρωσης το ποσοστό (%) έκπτωσης στην τιμή που καθορίζεται βάσει της Κ.Υ.Α. του Υπ. Εσωτερικών και του Υφυπ. Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό 2/82452/0020/2008 (ΦΕΚ 2441/τ.Β'/2-12-2008 ) «περί καθορισμού της τιμής των καταχωρουμένων στον τύπο υπηρεσιακών δημοσιεύσεων του Δημοσίου και του ΝΠΔΔ», και μέχρις ανακλήσεως της από το Νόμο ή κατά περίπτωση μέχρι αλλαγής από τις Εφημερίδες, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, για το οικονομικό έτος 2014 και συγκεκριμένα από την υπογραφή της συμβάσεως και μέχρι 31/12/2014. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού δύναται να ανέλθει στο ποσό των 10.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( 8.130,08€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2014 (ΚΑΕ 0851-00-01). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, την 27η Ιανουαρίου 2014,ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

  • Για το σχετικό διαγωνισμό βλ. συννημένα.
Συνημμένα:PROKHRYJH DHMOSIEYSEON STOMHTROO.pdf